BLOG
Benvinguts a la familia


Benvinguts a la familia

Escrit el 17/04/2018 a la categoria Dret Civil

Què hagués passat si l’Àngela s’hagués assessorat amb un professional expert en successions, enlloc d’haver anat a veure a en “Raul Dorado, el mejor abogado”?

Doncs...anem-ho a analitzar i potser li trobem una millor solució a l’Àngela i la seva família...

 En primer lloc, hem de recordar el contingut del testament de l’Eduardo, en el qual hi constava un únic hereu, el seu fill, Marcos.

El Codi Civil de Catalunya en el seu llibre quart, recull que determinades persones  tenen el dret a obtenir un valor patrimonial de l’herència del difunt, és el que coneixem com a llegítima, i en el cas de l’Eduardo són legitimaris tots els seus fills per parts iguals. I com molt bé diu el company “Raul Dorado, el mejor abogado”, la llegítima és 1/4  part de la quantitat base de l’herència i es divideix entre tots els legitimaris, així l’Àngela encara que no hagués estat anomenada en el testament tindria el dret a percebre el 12,5% del valor de l’herència.

Però el mateix Codi Civil de Catalunya, que determina l’obligatorietat d’entrega de llegítima als legitimaris (en el nostre cas seria a l’Àngela i al seu germà) també permet desheretar als legitimaris quan hi ha una “absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.” Clàusula que va fer constar l’Eduardo en el seu testament respecte la seva filla Àngela.

El company Raul Dorado, els hi comenta que poca cosa hi tenen a fer a l’existir aquesta clàusula, (tot i que això és discutible, ja ho analitzarem en un altre moment), i que no rebran res de l’herència del seu pare. Això es cert, però s’oblida o no té coneixement del dret de representació, el qual actua quan el desheretat justament, en aquest cas l’Àngela, no arriba a heretar, indicant que serà representada pels seus descendents, per tant, qui tindria dret a la llegítima serien els tres fills de l’Àngela per parts iguals, article 451-3.2 CCC.

Així doncs, si l’Àngela s’hagués assessorat correctament, els seus problemes econòmics s’haguessin resolt al tercer capítol, això si, ens haguéssim perdut tots els bons moments que ens ha deixat la sèrie “Benvinguts a la família”.Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals