BLOG
El dret a la pròpia imatge a Internet.


El dret a la pròpia imatge a Internet.

Escrit el 14/05/2017 a la categoria Legal

El dret a la pròpia imatge és un Dret fonamental que tenim les persones físiques, reconegut a la Constitució Espanyola (Art. 18) i regulat a la LO 1/1982  de 5 de maig, de protecció civil dels drets a l'honor, intimitat i pròpia imatge.

El dret a la pròpia imatge protegeix la nostra imatge pròpiament dita o alguna de les seves característiques (incloses la veu, el nom..)

El dret a la pròpia imatge impedeix que terceres persones no autoritzades puguin obtenir, reproduir i publicar fotografies sense que existeixi el consentiment de la persona fotografiada.

Així doncs, quan algú penja una fotografia nostra a les xarxes socials sense el nostre consentiment estan vulnerant el nostre dret a la pròpia imatge. Encara que nosaltres haguem “posat” per la fotografia, i per tant s'entengui que hem consentit a que es prengui aquesta fotografia, això no vol dir que haguem consentit que es pengi a una  xarxa social. Per tant, tenim el dret de demanar la retirada d'aquesta fotografia a les xarxes socials.

A més, aquest consentiment, en cas d'haver-lo donat, sempre el podrem revocar.

Existeixen una sèrie de excepcions:

  • no es necessitarà el consentiment previ de la persona fotografiada, quan es tracti de captació, reproducció, publicació d'imatges de persones que exerceixen un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública, sempre que la imatge es capti en un acte públic o en llocs oberts al públic.

  • Tampoc es necessitarà el consentiment previ de la persona fotografiada, si la fotografia il·lustra un succés o esdeveniment públic sempre que la imatge de la persona sigui accessòria.

  • El dret a la pròpia imatge no impedirà la utilització de la caricatura de persones amb càrrec públic o professió de notorietat o projecció pública, d'acord amb l'ús social.

Hem de ser especialment curosos amb les imatges dels menors, ja que no es podrà difondre la imatge d'un menor sense el seu consentiment (si té maduresa suficient) o sense el dels seus representants legals, en la resta de casos. Aquest consentiment, sempre s'haurà de prestar per escrit.

La vulneració del dret a la pròpia imatge, a banda de que en alguns casos concrets pot comportar la imposició de sancions per l'AEPD per ser la imatge alhora una dada de caràcter personal, pot comportar l'exercici d'accions via civil en reclamació dels danys i perjudicis ocasionats per intromissió il·legítima del nostre dret a la pròpia imatge.Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals