BLOG
L'Herència


L'Herència

Escrit el 14/02/2018 a la categoria Dret Civil

Des d'un punt de vista jurídic, l'herència es basa en la successió de l'hereu en tot allò que pertanyia al difunt, incloent-hi els seus béns i drets, així com les obligacions que no s'hagin extingit per la mort del causant.

Passos A SEGUIR PER TRAMITAR UNA HERÈNCIA DE MUTU ACORD

1.- Recopilar tots els documents: certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats, certificats d'assegurances de vida, el títol successori (testament o declaració d'hereus), escriptures de propietat, certificats bancaris i en cas de deutes, els documents acreditatius d'aquests.

2.- Determinar els hereus, o legataris en el cas que hi hagi, això vindrà determinat pel títol successori que hagi atorgat el causant o per la declaració d'hereus en cas d'una successió intestada.

3.- Partició de l'herència de mutu acord, es pot formalitzar en document privat, però és més que convenient efectuar-la en escriptura pública davant de Notari, i serà obligatori efectuar-la en escriptura pública davant Notari quan existeixin béns inscriptibles en Registres Públics, com per exemple els béns immobles.
S'ha de formalitzar i aprovar i s'han de tenir en compte els aspectes següents:
- Indicar les circumstàncies personals del causant (data, lloc de la defunció, domicili habitual, estat civil, veïnatge civil, identificar descendents i ascendents...)
- Realitzar l'inventari de la massa hereditària, amb tots els béns, drets i obligacions del causant.

-  Liquidació de l'herència on s'expressarà el valor de tot l'actiu i del passiu, per procedir a la determinació del valor net de la massa hereditària.
-  Adjudicació dels béns que es fan a cada un dels interessats.

4.- Liquidar l'Impost de Successions en un termini màxim de sis mesos des de la defunció del causant i liquidar l'Impost municipal de l'Increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.

Aquí teniu una guia per la tramitació d’una herència bàsica, si per contra no us veieu preparats per la seva tramitació i busqueu la tranquil·litat que ofereix un professional, no ho dubteu i contacteu amb nosaltres!Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals