BLOG
Llei de segona oportunitat, tant útil com desconeguda pel ciutadà


Llei de segona oportunitat, tant útil com desconeguda pel ciutadà

Escrit el 12/05/2017 a la categoria Dret Mercantil

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, sorgeix en un context per pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica de moltes famílies, les quals porten arrossegant un sobreendeutament, que lluny d’aturar-se es va incrementant sinó posen fi a la situació.

Amb la Llei de segona oportunitat el que es busca és que aquestes famílies puguin tornar a respirar econòmicament, sortir d’una provable economia submergida i poder emprendre de nou.

L’esmentada Llei permet de forma excepcional, que una persona física quedi alliberada dels seus deutes si segueix el següent itinerari:

  1. Instar un acord extrajudicial de pagaments davant de Notari, on intervindrà un mediador concursal.

  2. Si fracassa l’anterior l’acord es procedirà a l’apertura del concurs voluntari, on es portarà a terme la corresponent liquidació i és en aquest moment on el deutor ha de demandar l’exoneració de pagament dels deutes concursals pendents.

Els requisits per  poder gaudir d’aquesta exoneració dels deutes es basen en la bona fe del deutor, i es resumeixen en:

  • Haver intentat un acord extrajudicial de pagaments.

  • Que no hagi estat condemnat per delictes econòmics.

  • Que no hagi rebutjat ofertes de treball per la millora de la seva economia.

  • Que no hagi estat declarat culpable en el concurs, només es donarà en aquells casos en què el deutor hagi actuat amb dol o culpa greu que hagi generat la insolvència o l’agreugi.

L’objectiu, gens desmereixedor, d’aquesta segona oportunitat, és que “una persona física, tot i haver tingut un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i inclús d’arriscar-se a noves iniciatives sense tenir que arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai podran satisfer.”Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals