BLOG
Nens, si a mi se me’n va el cap vull deixar-ho tot lligat!


Nens, si a mi se me’n va el cap vull deixar-ho tot lligat!

Escrit el 11/01/2019 a la categoria Dret Civil

Tots tenim algun conegut o familiar que ens ha dit....”si a mi se me’n va el cap sobretot que els animals estiguin cuidats, i feu les gestions necessàries per contractar a qui sigui perquè els cuidi i ho pagueu dels meus estalvis” o coses similars que per a cada persona són molt importants...

Però, per molt bona voluntat que tinguem per fer complir aquests desitjos i voluntats, ens  podem trobar que no podem complir-los si no hem utilitzat les eines adients. 

Es pot preveure la protecció de la nostra persona i el nostre patrimoni en el cas de pèrdua sobrevinguda de capacitat? La resposta es ben senzilla, .

Hi ha diversos instruments per a fer-ho, però un instrument que precisament, perquè resulta molt pràctic, ens permet resoldre molts problemes en aquests casos i tanmateix és poc costós és el poder preventiu. Els poders preventius es troben regulats a l’article 222-2 del llibre II del Codi Civil de Catalunya.

Tota persona major d’edat que tingui plena capacitat d’obrar, pot designar a una altra persona/es que la representi i defensi en els seus drets i interessos, en cas de pèrdua sobrevinguda de la capacitat de manifestar la seva voluntat.

La utilitat d’aquests poders, en el cas del supòsit de pèrdua de capacitat, és enorme, el representant/ts podran actuar en benefici del representat des de el primer instant en què tingui lloc la pèrdua de capacitat de decisió, es podran tramitar tractaments mèdics necessaris i el seu corresponent pagament, vendre immobles en cas de necessitat per pagar una residència, donar de baixa els perfils d’usuaris de les xarxes socials o un fet tan bàsic com poder donar de baixa un telèfon mòbil.

El fet de no tenir aquests poders implica el bloqueig total fins que hi hagi una sentencia judicial que ens permeti poder actuar, i això es tradueix en mesos, inclús anys d’espera, a més d’un cost econòmic.

En aquests casos s’acostuma a designar un o diversos representants per tal que vetllin pels interessos del representat. En el cas que tingui lloc la pèrdua de capacitat, el designat o designats hauran d’actuar seguint els mecanismes previstos en els poder preventius davant d’actes d’administració o de disposició del patrimoni del representat o tenint cura de la seva persona, per això, la redacció dels poders preventius s’ha de fer a mida de cada situació i s’ha d’assegurar que les persones designades siguin de plena confiança per tal que puguin defensar en un futur els interessos del representat.

Aquest document s’ha de plasmar en escriptura notarial i s’ha de preveure si tindrà efectes des de la firma o tindrà efectes a partir de la pèrdua de la capacitat de manifestar la voluntat, fet que es justificarà amb el corresponent certificat mèdic.

Per tant, amb aquests poders preventius podem anticipar-nos  a una hipotètica pèrdua de capacitat i evitar, en molts casos, una incapacitació judicial amb totes les esperes, despeses i incerteses que provoca un procediment judicial. Gràcies a aquests poders només podrà actuar en nom nostre, i de la manera que haguéssim fet constar quan érem plenament capaços, aquell o aquells a qui haguem designat.

 

 Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals