BLOG
NOVETATS EN  LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020


NOVETATS EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2020

Escrit el 14/04/2021 a la categoria Legal

Aquest any la renda ve carregada de novetats degut als efectes que la pandèmia del coronavirus, particularment pel que fa a les persones que han rebut una prestació derivada d’un ERTO durant el 2020, l’Administració permetrà fraccionar el resultat de la declaració de la Renda 2020 fins a 6 mesos.

La regulació la trobem publicada des de principis de mes al Butlletí Oficial de l’Estat, a l’ordre ministerial HAC/320/2021 de 6 d’abril.

Qui podrà optar a aquest fraccionament?

  • El contribuent que hagi estat inclòs en un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) i hagi sigut perceptor de les corresponents prestacions. Aquest requisit es vàlid per declaracions individuals i declaracions conjuntes, pel que fa aquestes últimes, només caldrà que un dels dos declarants hagi estat inclòs en un ERTO.
  • Serà necessari no tenir mes de 30.000 € de deute, tant en període voluntari com en període executiu, amb òrgans de la Hisenda Pública Estatal.
  • La declaració s’ha de presentar en termini, es a dir fins el 30 de Juny del 2021, les declaracions presentades fora de termini, no podran accedir a aquesta modalitat de pagament fraccionat.

Quins son els terminis?

  • Segons l’apartat 2 del article 1 de la pròpia ordre ministerial, el pagament s’efectuarà en 6 terminis, amb venciment a dia 20 de cada més, es a dir, començant pel dia 20 de Juliol fins al 20 de Desembre.
  • No serà necessària cap aportació de garanties i tampoc meritaran interessos.

Per sol·licitar aquest fraccionament, nomes caldrà seguir les indicacions finals segons les premisses de l’aplicació Renda WEB i els mètodes de l’agencia tributaria.Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals