BLOG
Sabem qui seran els nostres hereus sinó hem fet testament?


Sabem qui seran els nostres hereus sinó hem fet testament?

Escrit el 21/03/2019 a la categoria Dret Civil

Primer de tot, i abans de què llegiu el post sencer, us animo a reflexionar i pensar la resposta a la següent pregunta: Qui serà el meu hereu sinó he fet testament?

Si hem fet testament està clar, serà aquell qui nosaltres hem designat en testament, però... Què preveu la Llei per aquells que no han fet testament? Quan una persona mor, i no ha fet testament, s’ha d’obrir la successió intestada, i seran cridats a succeir al causant:

1. Els fills del difunt seran els hereus. Però el vidu/a o parella estable del causant adquirirà l’usdefruit vitalici (no serà el propietari però podrà fer-ne ús) de tota l’herència o podrà optar per una quarta part de l’herència i l’usdefruit de l’habitatge.

Aquesta situació és la més complexa, i la que porta més problemes, ja que es poden donar situacions en què els fills reben la nua propietat d’un immoble (és a dir, seran els propietaris però no tindran la possessió) gravat amb una hipoteca, hauran d’assumir íntegrament el seu pagament i per contra no en podran fer ús de l’immoble així com tampoc llogar-lo ni treure un rendiment econòmic, perquè el vidu/a o parella tindrà l’usdefruit i podrà fer ús vitalici de l’immoble i sense estar obligat al pagament de la hipoteca.

2. Si no hi ha fills o descendents, l’hereu serà el cònjuge o la parella amb qui convivia. I en aquests casos els pares del difunt tindran dret a la llegítima.

3. Si no hi ha fills ni cònjuge o parella amb qui convivia, hereten els pares del difunt, i en cas que tampoc no hi hagi ascendents heretarien els germans i els nebots.

4. Sinó hi ha germans ni nebots, succeirien els parents de grau més pròxim en línia col·lateral dins del quart grau, és a dir, fins cosins germans.

5. I per últim, si manquen les persones esmentades, succeirà la Generalitat de Catalunya.

T’agrada el que preveu la Llei per tu? Sinó és així, et recomanem que siguis tu qui decideixi i diguis qui vols que rebi el teu patrimoni, fent plasmar la teva voluntat en un testament.Contingut multimèdia

Deixa't assessorar per professionals