Que fem?

PROTECCIÓ DE DADES

Si ets una Pyme o un autònom, i tractes en la teva activitat amb dades de caràcter personal, has de complir amb la normativa de protecció de dades. En aquest àmbit els serveis que t'oferim són aquests:

 • Implantació de la LOPD: Adaptem la teva activitat o la de la teva empresa a la LOPD i al RLOPD.
 • Auditories: Realitzem auditories legals i tècniques de compliment de la LOPD i RLOPD.
 • Cursos de Formació: Impartim formació destinada a empreses i autònoms, a fi de que tant els titulars del seu negoci com els seus treballadors, entenguin i compleixin la normativa de protecció de dades.
 • Defensa Jurídica davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: T'assessorem i defensem els teus interessos davant possibles inspeccions i procediments sancionadors de l'AEPD i seguiment en via contenciosa-administrativa.
DRET DE NOVES TECNOLOGIES

Si ets titular d'un lloc web, adeqüem el mateix a la normativa d'obligat compliment: La LSSICE. En aquest àmbit els serveis que t'oferim som:

 • Redacció de textos legals: Avís legal, Política de Cookies, Política de Privacitat, Condicions d'Ús de la teva pàgina web.
  Si a més a més, a través de la teva pàgina web es realitza comerç electrònic, redactem les Condicions de Contractació de la mateixa, adaptant el procés de contractació per mitjans tècnics a la normativa vigent: no només a la LSSICE, sinó també a la normativa relativa a consumidors i usuaris, i qualsevol altra d'aplicació específica en funció de l'activitat o producte que es comercialitza a través de la web.
 • Auditoria de pàgines web: Si la teva pàgina web ha estat creada amb anterioritat, i et vols assegurar que compleix la normativa vigent, realitzem una auditoria de la mateixa i et proposem solucions tècniques i modificacions en la redacció dels textos existents per assegurar-te el compliment de la llei.
 • Consultoria: Resolem els teus dubtes sobre l'aplicació de la LSSICE: Enviament de correus comercials, obligacions del titular de la pàgina web, implantació de la teva e-commerce... entre d'altres.
 • Formació: Oferim cursos de formació destinats a PYMES, autònoms..., a fi de que els alumnes coneguin els aspectes pràctics de la llei, amb la finalitat de que la seva pàgina web i la seva activitat comercial o professional compleixi amb la LSSICE.
 • Defensa Jurídica davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: T'assessorem i defensem els teus interessos davant possibles inspeccions i procediments sancionadors de l'AEPD davant l'incompliment de la LSSICE.
DRET MERCANTIL
 • Llei de Segona oportunitat per persones físiques: Tramitació de l'acord extrajudicial de pagaments davant Notari, sol·licitud d'exoneració del passiu insatisfet dintre del concurs consecutiu.
 • Concurs de creditors per empreses: Procediment judicial que busca donar solució a la insolvència dels deutors i satisfer als creditors.
DRET CIVIL

T'oferim assessorament i protecció legal en:

 • Dret bancari: Anàlisi de clàusules abusives (clàusules sòl, despeses de constitució d'hipoteca, venciment anticipat...) i interposició de la reclamació corresponent.
 • Dret de família: Procediments de dissolucions de Parelles de Fet, separacions i divorcis, procediments d'incapacitació.
 • Dret de propietat: Compra-venda de béns immobles, permutes, gestió d'escriptures i inscripció de les mateixes al Registre de la Propietat. Expedients de cancel·lació de càrregues registrals, arrendaments de vivenda, de temporada, de finca rústica. Exercici de drets de tempteig i retracte. Expedients de domini (immatriculacions, excés de cabuda o reanudació del tracte successiu).
 • Dret de successions: Assessorament legal en redaccions testamentàries i pactes successoris. Acceptacions d'herències. Assessorament en voluntats anticipades per tal d'establir l'organització del nostre patrimoni o qui cuidarà de la nostra persona, a través de l'autotutela, el poder general preventiu o el testament vital.
 • Dret de danys: Derivats d'accidents de trànsit, responsabilitat contractual, extracontractual...
 • Dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge: T'assessorem en matèria de dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, i defensem els teus interessos via judicial.
ASSESSORAMENT LEGAL ESPAIS COL·LABORATIUS

Arils Advocats SLP, és el 50 per cent de LECO (LegalCoworking, legalcoworking.com): Un projecte professional innovador nascut a l'any 2014, i creat per una publicista i gestora d'un espai de coworking, i dos advocades.

Així, en l'àmbit de l'economia col·laborativa ens hem especialitzat en l'assessorament integral en espais col·laboratius, oferint assessorament legal i acompanyament en la creació dels mateixos. Els nostres serveis són:

 • Redacció especialitzada i personalitzada de tots els contractes que el teu espai de coworking necessita.
 • Redacció de Reglament Intern de l'espai i de Protocol d'Actuació.
 • Consultoria d'aspectes legals en espais de coworking.
 • Auditoria de la documentació legal del teu espai de coworking.
 • Cursos de formació destinats a gestors d'espais de coworking.

Deixa't assessorar per professionals